Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Bērnu un nepilngadīgo tiesības kriminālprocesā

Tavas tiesības

Policijai un prokuroram ir tiesība Tevi aizturēt, ja Tevi tur aizdomās par tāda nozieguma izdarīšanu, par kuru Krimināllikumā ir paredzēts brīvības atņemšanas sods un ja:
1) Tu esi pārsteigts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī vai tieši pēc tā izdarīšanas;
2) aculiecinieki, starp tiem arī cietušie, tieši norāda uz Tevi kā uz noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai
3) uz Tava apģērba vai Tavā dzīvoklī atrastas acīmredzamas noziedzīga nodarījuma pēdas.
Ja ir citi fakti, kas dod pamatu turēt Tevi aizdomās par nozieguma izdarīšanu, Tevi var aizturēt tikai, ja Tu esi mēģinājis bēgt vai Tev nav patstāvīgas dzīvesvietas, vai arī nav noskaidrota tava personība. Šajā procesa stadijā Tu tiec uzskatīts par aizdomās turēto.

Kā aizdomās turētajam Tev ir tiesības:

 • 24 stundu laikā no aizturēšanas brīža būt nopratinātam;
 • pieprasīt, lai Tev tiktu izskaidrotas Tavas tiesības;
 • noskaidrot, kādā nodarījumā Tevi tur aizdomās un lūgt to fiksēt nopratināšanas protokolā;
 • uzaicināt aizstāvi; ja 24 stundu laikā Tevis aicinātais aizstāvis nevar ierasties, policijas darbiniekam vai prokuroram ir jānodrošina Tev cits aizstāvis;
 • pieprasīt, lai par Tavu aizturēšanu tiktu paziņots Taviem vecākiem;
 • pārsūdzēt policista vai prokurora darbības;
 • sniegt paskaidrojumus;
 • pieteikt lūgumus;

Aizturēšana nedrīkst ilgt vairāk par trim diennaktīm. Par termiņa sākumu uzskata faktiskās aizturēšanas brīdi. 24 stundu laikā no aizturēšanas brīža policija par to paziņo prokuroram, uzrādot lietas materiālus. Ja Līdz aizturēšanas termiņa beigām nav saņemts tiesneša lēmums par drošības līdzekļa (apcietinājuma) piemērošanu, Tevi ir jāatbrīvo.
Par katru aizturēšanas gadījumu policijai ir jāsastāda protokols, norādot aizturētā personības datus, aizturēšanas pamatu un apstākļus. Šo protokolu paraksta policijas darbinieks un aizturētais.
Ja ir savāktas pietiekamas ziņas, kas norāda uz nozieguma izdarīšanu, policija vai prokuratūra var ierosināt krimināllietu.
Ja ir ierosināta krimināllieta, un pastāv aizdomas, ka Tu varētu izvairīties no izmeklēšanas, traucēt tai vai izdarīt jaunu noziegumu, pret Tevi var tikt piemērots viens no sekojošiem drošības līdzekļiem:

 • paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu;
 • personisks galvojums;
 • drošības nauda;
 • nodošana policijas uzraudzībā;
 • nepilngadīgā nodošana vecāku, aizbildņu, pārraudzībā;
 • mājas arests;
 • apcietinājums.

Lēmumu par apcietinājuma piemērošanu drīkst pieņemt tikai tiesnesis apcietināmās personas, aizstāvja un vecāka klātbūtnē.
Apcietinājuma maksimālais termiņš ir 2 mēneši. To pagarināt (līdz 6 mēnešiem) var tikai izņēmuma gadījumos – ja nepilngadīgais ir apsūdzēts smaga nozieguma izdarīšanā. Pēc 6 mēnešu notecēšanas Tevi ir nekavējoties jāatbrīvo.
Tāpat Tevi ir nekavējoši jāatbrīvo, ja apcietinājuma termiņš pārsniedz iespējamā soda maksimālo termiņu. Taču, ja apcietinājuma laikā tiek izdarīts jauns noziegums, apcietinājuma termiņa tecējums sākas no jauna.
Atceries, ja mēnesi pirms maksimāli pagarinātā termiņa iztecēšanas Tevi un Tavu aizstāvi ir obligāti jāiepazīstina ar krimināllietas materiāliem. Šis laiks, kamēr tiek iepazīta krimināllieta, netiek ieskaitīts apcietinājuma termiņā.
Ja ir savākti pietiekami pierādījumi, kas dod pamatu celt apsūdzību par nozieguma izdarīšanu, prokurors sastāda motivētu lēmumu par saukšanu pie kriminālatbildības. Līdz ar šo dokumentu Tu kļūsti par apsūdzēto.
Nepilngadīgo apsūdzēto, ja tas ir nepieciešams, nopratina pedagoga vai vecāka klātbūtnē. Ja Tu vēl neesi sasniedzis 16 gadu vecumu, pedagoga, psihologa vai vecāka klātbūtne nopratināšanā ir obligāta. Ar prokurora atļauju šīs personas var uzdot Tev jautājumus. Par Tavu nopratināšanu ir jāsastāda protokols, ar kuru Tev ir tiesības iepazīties (pašam izlasīt vai palūgt, lai Tev to nolasa). Ja Tev nav saprotama valoda, kādā protokols ir sastādīts, Tev ir tiesības lūgt pieaicināt tulku. Tev ir tiesības prasīt, lai protokolu papildina vai izlabo saskaņā ar Tavu liecību. Pēc tam Tev ir jāparaksta katra tā lappuse (ja Tu atsakies parakstīt nopratināšana protokolu, prokuroram par to ir jāizdara īpaša atzīme).
Ja Tev savas domas ir vieglāk izteikt rakstiski, Tev ir tiesības pašrocīgi uzrakstīt savas liecības. Šīs liecības ir jā paraksta ne tikai Tev, bet arī prokuroram. Pēc Tavu liecību izlasīšanas, prokurors var uzdot Tev dažus papildinājumus, kas kopā ar atbildēm tiek ierakstīti protokolā un parakstīti.
Pēc lietas dalībnieku iepazīšanas ar krimināllietas materiāliem prokurors sastāda apsūdzības rakstu, ko kopā ar krimināllietas materiāliem nosūta tiesai. Prokuroram ir pienākums Tev paziņot, kurai tiesai tiek nosūtīta Tava lieta. Visus lūgumus un sūdzības par lietu pēc tās nosūtīšanas tiesai ir jāadresē tieši šai tiesai.
Ja ir pietiekams pamats izskatīt lietu tiesas sēdē, tiesnesis 14 dienu laikā no lietas saņemšanas tiesā pieņem lēmumu par apsūdzētā nodošanu tiesai. Tālāk apsūdzētājs jau figurē kā tiesājamais.
Tiesājamam un viņa vecākam vai aizstāvim izsniedz apsūdzības raksta norakstu un pavēsti par aicinājumu ierasties tiesā.
Lieta jāsāk izskatīt tiesas sēdē ne vēlāk par 20 dienām (bet izņēmuma gadījumos – 1 mēnesi) no dienas, kad lieta saņemta tiesā, un ne ātrāk kā pēc 3 dienām no apsūdzības raksta noraksta un pavēstes izsniegšanas brīža tiesājamam.
Uz tiesas sēdi ir obligāti jāaicina Tavus vecākus, taču to neierašanos nav šķērslis lietas izskatīšanai. Ja tiesa neatzīst viņu klātbūtni par nepieciešamu.
Ja nav ieradies Tavs aizstāvis, lietas izskatīšana ir jāatliek. Tiesa drīkst nomainīt Tev aizstāvi tikai ar tavu piekrišanu.
10 dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas Tev ir tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu un iesniegt apelācijas sūdzību jebkura iemesla dēļ, kas saistīts ar likumā garantēto tiesību pārkāpumu kriminālprocesā. Apelācijas sūdzības iesniegšana aptur sprieduma izpildi, un tās mērķis ir izskatīt lietu no jauna.
Ja spriedums ir pamatots uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma pārkāpumu, Tev ir tiesības 10 dienu laikā iesniegt kasācijas sūdzību. Kasācijas sūdzība tāpat kā apelācijas sūdzība automātiski attur sprieduma izpildi un tās mērķis ir atcelt tiesas spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izmeklēšanai. Kasācijas sūdzību var iesniegt bez apelācijas sūdzības starpniecības.
Ja Tev ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ir piespriests brīvības atņemšanas sods, cietuma vadībai ir jāpaziņo Taviem radiniekiem par Tavu atrašanās vietu, un, ja Tavi radinieki vēlas, jādod iespēja satikties pirms sprieduma izpildes.
Atceries, ka Tev un tavam aizstāvim ir tiesības iesniegt prokuroram sūdzības (rakstiskas vai mutiskas) par policijas darbinieku rīcību. Mutiskas sūdzības gadījumā prokurors to ieraksta protokolā un paraksta kopā ar Tevi. Šo sūdzību prokuroram ir jāizskata 3 dienu laikā. Ja prokurors sūdzību noraida, lēmumam par sūdzības noraisīšanu ir jābūt motivētam. Šo prokurora lēmumu par sūdzības noraidīšanu var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.
Sūdzības par prokurora darbībām iesniedzamas amatā augstākam prokuroram.
Tiesneša lēmumu par drošības līdzekļu – apcietinājuma vai mājas aresta – piemērošanu, termiņa pagarināšanu vai citu piespiedu līdzekļu piemērošanu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no brīža, kad kļuvis zināms par šādu lēmumu. Šādu sūdzību izskata augstākas instances tiesa 7 dienu laikā no sūdzības saņemšanas, piedaloties sūdzības iesniedzējam un prokuroram. Tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Neaizmirsti, ka IKVIENS BĒRNS, kas tiek turēts aizdomās, tiek apsūdzēts, tiesāts vai atzīts par vainīgu, ir tiesīgs uz tādu apiešanos, kas veicinātu viņa pašcieņas un pašvērtības jūtu attīstību.

Tava atbildība

Ja Tu esi sasniedzis 14 gadu vecumu, likumpārkāpuma izdarīšanas gadījumā Tevi var saukt pie likumā paredzētās atbildības.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 12. pantu (vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība) – pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 11. pantu (vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība) pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi 14 gadu vecumu.

Panti no Bērnu tiesību aizsardzības likuma

59.pants. Bērna nogādāšana policijas iestādē

 

(1) Policijas iestādē nogādā bērnu, kurš:

1) izdarījis darbības, par kurām paredzēta kriminālatbildība;

2) izdarījis administratīvu pārkāpumu, ja citādi nav iespējams noskaidrot bērna identitāti un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;

3) atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī;

4) ubago;

5) nav sasniedzis 15 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības nakts laikā. Konkrēto laiku nosaka pašvaldības;

6) apmaldījies vai pamests, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai.

(2) Šā panta pirmās daļas 3. – 6.punktā paredzētajos gadījumos bērna nogādāšana policijā pieļaujama, ja nav iespējams viņam sniegt palīdzību citādā veidā. Gadījumos, kad policija konstatē bērna klaiņošanu, ubagošanu, apreibināšanos ar narkotiskajām, toksiskajām vielām vai alkoholiskajiem dzērieniem, nelabvēlīgu vidi ģimenē, kā arī citus apstākļus , kas var kaitēt bērnam, tā informē attiecīgo bāriņtiesu vai pagasttiesu.

(3) Policijā nogādāto bērnu nedrīkst turēt kopā ar pilngadīgiem likumpārkāpējiem, un bērnam nodrošināma pastāvīga pieaugušo uzraudzība. Bērnu nedrīkst pakļaut nekādai fiziskai vai psihiskai iespaidošanai, nedrīkst piespiest liecināt pret sevi un atzīt vainu.

(4) Paskaidrojumus no bērna, kuram ir garīgās attīstības traucējumi, var prasīt, piedaloties personai, kurai ir speciālas zināšanas darbam ar bērniem, kam ir garīgās attīstības traucējumi.

(5) Ja policijā ir nogādāts bērns ar īpašām vajadzībām, nodrošināmi apstākļi bērna speciālo vajadzību apmierināšanai.

60.pants. Pasākumi, kas veicami, ja bērnam nepieciešama palīdzība

(1) Ja bērns nogādāts policijas iestādē šā likuma 59.panta 3.–6.punktā minēto apstākļu dēļ, viņu var tur turēt līdz nodošanai vecākiem, viņu aizstājējiem vai bērnu aprūpes iestādes pārstāvim.

(2) Ja triju stundu laikā nav iespējams noskaidrot bērna personību un nodot bērnu vecākiem, viņu aizstājējiem vai bērnu aprūpes iestādei, kuru viņš pametis, policija ievieto bērnu kādā no bērnu aprūpes iestādēm vai audžu ģimenēm un par to ziņo bāriņtiesai (pagasttiesai).

(3) Ja policijā nogādāts bērns, kurš ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai toksisko vielu vai citu apreibinošu vielu iespaidā, vai arī ir aizdomas, ka bērns tiek seksuāli izmantots, kļuvis par prettiesiskas darbības upuri vai ir pamudināts uz ubagošanu, policija noskaidro apreibinošo vielu iegūšanas un lietošanas apstākļus, kā arī personas, kuras pamudinājušas bērnu uz viņam kaitīgām darbībām vai veikušas pret viņu prettiesisku darbību.

(4) Ja policijā nogādātajam bērnam nepieciešama medicīniskā palīdzība, policija bērnu iekārto ārstniecības iestādē vai gādā par ambulatorās ārstnieciskās palīdzības sniegšanu.

Vairāk:

Nepilngadīgais, lūdzu izlasi šo!

Tev un Taviem vecākiem noderēs .
http://www.canee.net/files/When_your_child_is_a_witness_Latvia.pdf

http://www.bti.gov.lv/

2 comments on “Bērnu un nepilngadīgo tiesības kriminālprocesā

 1. Iveta Lazdiņa
  8 aprīļa, 2021

  Labvakar! Manu 17 gadīgo dēlu piekāva policists! Man ir jautājums, šim policistam bija tiesības pacelt pret bērnu roku! Manām dēlam uz pieres ir nobrāzumus ko viņš ieguva krītot pret asfaltu! Policists sita viņu pa galvu un trīs reizes ar elkoni pa galvu , kā rezultātā viņš krita.

  • advokatslv
   26 aprīļa, 2021

   Jums jāvēršas Iekšējās drošības birojā https://www.idb.gov.lv/lv ar iesniegumu(var arī elektroniski ar vietnes http://www.latvija.lv starpniecību) par konkrēto notikumu, aprakstot, kad, kur, kurš, ko darīja. Šāda rīcība var tikt kvalificēta kā pilnvaru pārsniegšana.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: