Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Juridiskās palīdzības veidi

Tieslietas.

Pārstāvība visu līmeņu tiesās gan krimināllietās(arī aizstāvība), gan civillietās, tai skaitā, šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā, Satversmes tiesā. Prasības pieteikumi, pretprasības, paskaidrojumi, blakussūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības. Izlīgumu sagatavošana un noformēšana.

Nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas, nomas un īres līgumu sagatavošana un analīze, īres tiesības un strīdi, kas izriet no visām tiesiskajām attiecībām, kas saistītas ar dažāda veida īpašumiem. Pārstāvība tiesās.

Darba tiesības.

Darba līgumi un koplīgumi. Darba strīdi. Darbinieka un darba devēja pienākumi un tiesības. Darbinieka atbildība. Darbinieka un darba devēja uzteikums. Pārstāvība tiesās.

Ģimenes un mantošanas tiesības.

Konsultācijas laulības līgumu noslēgšanā. Laulāto mantiskās attiecības – laulāto mantas šķirtība un kopība. Pārstāvība tiesā, šķirot laulību, kā arī citos strīdos, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām. Likumiskā un līgumiskā mantošana. Mantojuma līgumi.

Administratīvās tiesības.

Konsultācijas par administratīvo procesu iestādē un tiesā. Administratīvā procesa principi. Administratīvais akts. Privātpersonu tiesību un interešu aizsardzība administratīvajā procesā.

Vārda un preses brīvība.

Personas tiesības uz goda un cieņas aizsardzību. Nepatiesas izplatītas informācijas atsaukšanas pienākums. Kompensācija par goda un cieņas aizskārumu.

Juridiskā analīze.

Tiesisko problēmu analīze un juridisku atzinumu sagatavošana visās advokātes darbības sfērās. Juridiskās analīzes un konsultāciju saņemšana iespējama arī elektroniski.

Juridiskā palīdzība Jums tiks sniegta norunātā laikā un vietā.

Ja esiet maznodrošināts

Jums nepieciešama juridiska palīdzība, bet esiet trūcīgs vai maznodrošināts, vai nonācis citāda rakstura finansiālajās (cerams pagaidu) grūtībās, tad Jums ir jāzin, ka:  

saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu valsts apmaksāto juridisko palīdzību var saņemt maznodrošinātas vai trūcīgas personas – Latvijas iedzīvotāji (pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki, Eiropas Savienības pilsoņi, citu valstu pilsoņi, kuri tiesiski uzturas Latvijas Republikā).

Juridiskās palīdzības saņemšanai nepieciešams aizpildīt juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, pievienojot tajā minētās ziņas apliecinošo dokumentu kopijas. Juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu un informāciju par veidlapas aizpildīšanu var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijā un pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir personas dzīvesvieta. Pieprasījuma veidlapa un informācija par tās aizpildīšanu tiek sniegta bez maksas.

Iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam var nosūtīt arī pa pastu Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukums 4, Rīga, LV-1050. Bezmaksas tālrunis iedzīvotājiem – 80001801.

%d bloggers like this: