Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

PIETIEK! IR LAIKS IZVĒLEI!

Saeimas deputāti ceturtdien 2013.gada 14.februārī ratificēja pārskatīto Eiropas Sociālo hartu, taču neatzina strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas viņiem un viņu ģimenēm nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus, ziņo LETA.

Šis balsojums neatceļ spēkā esošā Darba likuma 7.pantā ietverto vienlīdzīgu tiesību principu, kas turklāt nosaka, ka (1) Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu.
(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētās tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. Likumi ir jāpilda. http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019

Vispārzināms ir fakts, ka Latvijas teritorijā gada griezumā ir tikai 36 saulainas dienas. Tāpēc īpaši svarīgi ir ņemt vērā skarbos klimatiskos apstākļus, kas Latvijas zemniekiem liedz novākt ražu trīs reiz gadā kā tas iespējams, piemēram, Grieķijas zemniekiem.  Tomēr neviens no apstākļiem nav tāds, kas būtu attaisnojums ilgstošai pacietībai būt nenovērtētiem un vairākas reizes mazāk atalgotiem kā tas ir pagaidām neatkarīgu, nacionālu valstu it kā brīvprātīgā savienībā – EIROPAS SAVIENĪBĀ.

Pagaidām nav zināms neviens spēks, kurš varētu apturēt neskaitāmu ūdens piļu vienotu rīcību, kuru cilvēce dēvē par cunami. Kas gan var stāvēt pretī brīviem, sevi cienošiem cilvēkiem, kuri vienlaicīgi, likumā noteiktā kārtībā pasaka – PIETIEK!?

Latvijas parlaments 11.Saeima ir ar saviem balsojumiem tautai parādījusi, ka Māstrihtas kritēriju izpildes cena ir ilgstoša un turpināta apzināta netaisnīga darba atlīdzība.  Māstrihtas kritēriju izpildes cena ir ilgstoša un pretēja labiem tikumiem banku alkatīgas un apšaubāmas darbības atbalstīšana. Nedz tautas priekšstāvji katrs viens, nedz pa frakcijām, nedz visi kopā tā arī nav spējuši pateikt, ka tiesiski ir tikai tādi darījumi, kurus slēdzot tiek ņemti vērā tikai legāli naudas līdzekļi.

Godīgs un brīvs cilvēks ar to nesamierinās.

Ņemot vērā esošo reālo situāciju valstī, cilvēku masveida izmisumu un ieilgušo tautas depresiju, kas atspoguļojas negatīvos dzimstības rādītājos un no valsts arvien prom braucošos cilvēku likteņos, man palikušajiem šeit stiprajiem līdzcilvēkiem ir priekšlikums konkrētai rīcībai.

Ikviens brīvs cilvēks ir tiesīgs pateikt NĒ! NĒ IZMANTOŠANAI!

Tāpēc aicinu IKVIENU STRĀDĀJOŠO, kurš uzskata, ka viņa darba atlīdzība ir netaisnīga, rīkoties beidzot savās un savu bērnu interesēs – sakot PIETIEK!

PIETIEK STRĀDĀT PAR NETAISNĪGU ATLĪDZĪBU!

PIETIEK IZLIKTIES, ka strādā par it kā taisnīgu atlīdzību!

PIETIEK IZLIKTIES, KA TIEK MAKSĀTS TAISNĪGI PAR DARBU!

PIETIEK AIZŅEMTIES, ja LIKUMĪGU IENĀKUMU PARĀDA ATDOŠANAI NEPIETIEK !

PIETIEK AIZDOT, JA PARĀDNIEKAM NAV LIKUMĪGU IENĀKUMU!

PIETIEK PAŠIEM SEVI APZAGT, SAŅEMOT UN MAKSĀJOT ALGAS APLOKSNĒS!

Lai katrs atsevišķi un visi kopā rastu sevī spēku un motivāciju konkrētai likumīgai rīcībai, aicinu katru vienu, katru ģimeni apsēsties pie sava saimes galda, paņem papīru un uz tā uzlikt savas ģimenes ikmēneša budžetu. Internetā ir atrodamas dažādas formulas un iespējas ģimenes budžeta aprēķiniem.

Kad esiet uzlikuši savus ienākumus un izdevumus uz papīra, nonākot pie secinājuma, ka acīmredzamais ir NETAISNĪBA, tad

šeit ir manis sastādīts Jūsu dokuments savam darba devējam, savam priekšniekam:

Darba devējam : __________________________________

_______________________________________________

no ____________________________________________

personas kods _________________-_________________

strādājoša/dienējoša no____________________________

par/amatā ______________________________________

ar amata/darba atlīdzību ___________________LVL/mēnesī,

dzīvojoša _______________________________________,

apgādībā _____________________________________bērni,

uzteikums.

Latvijas Republikas valdība ir publiski paziņojusi, ka šobrīd Latvijā krīze ir beigusies, un Latvijas valsts ir izpildījusi Māstrihtas kritērijus iestājai eirozonā, bet kopš 2009.gada, kad man tika samazināta darba atlīdzība no ________________LVL/mēnesī uz

____________LVL mēnesī, mana darba alga tiek noteikta un izmaksāta neņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un starptautiskās vienošanās:

 • Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk tekstā – Satversme) 89.pants noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Tiesības uz taisnīgu darba samaksu neapšaubāmi ir atzīstamas par cilvēka pamattiesībām. Minētais ir nostiprināts Satversmes 107. pantā un vairākos Latvijai saistošos starptautiskos līgumos:
  1) ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 7 23. panta 3.punktā:
  „Katram strādājošam ir tiesības uz taisnīgu un apmierinošu darba algu, kas nodrošina cilvēka cienīu dzīvi viņam un viņa ģimenei. Nepieciešamības gadījumā tā jāpapildina ar citiem sociālās nodrošināšanas līdzekļiem.”
  2) ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 8 7.pantā:
  „Šā pakta dalībvalstis atzīst katra tiesības uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, kas sekmē it īpaši:
  a) atlīdzību, kas nodrošina visiem strādājošajiem vismaz:
  i) taisnīgu darba algu un vienādu atlīdzību par līdzvērīgu darbu bez jebkādas atšķirības, turklāt sievietēm jāgarantē līdzvērtīgi darba apstākļi ar vīriešiem, ar vienādu samaksu par vienādu darbu;
  ii) apmierinošu eksistenci viņiem pašiem un viņu ģimenēm saskaņā ar šā pakta noteikumiem (..)”.
  1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas Augstākā Padome,
  pieņemot Deklarāciju par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos, noteica, ka „atzīstot Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta ieguldījumu cilvēktiesību nodrošināšanā, Latvijas Republikas Augstākā Padome savā likumdošanas darbā vadīsies no šajās organizācijās pieņemtajiem dokumentiem cilvēktiesību jautājumos.”

kas Latvijai ir saistošas, kā rezultātā man tiek izmaksāta netaisnīga darba atlīdzība. Turklāt nav mazsvarīgi, ka kopš 2008.gada elektrības cena ir divkāršojusies, siltumenerģijas cena ir pieaugusi gandrīz divkārt, kā arī pārtikas preču tirgū cenu inflācijas koeficients arvien ir pozitīvs.

Tādējādi mans un manas ģimenes dzīves līmenis godīgi strādājot ir sasniedzis to kritisko nabadzības riska robežu, kad dzīves jēgu ir grūti saskatīt, jo nav iespējams nodrošināt cilvēka cienīgus elementārus dzīves apstākļus, ko apliecina klāt pievienotais ģimenes budžeta ienākumu- izdevumu aprēķins, kā pamatā ir algu izmaksas apliecinājumi un izdevumus apliecinoši dokumenti(čeki, kvītis).

Ņemot vērā visu augstākminēto, es paziņoju, ka nevaru atļauties turpināt darba/dienesta tiesiskās attiecības par šādu algu, tāpēc uzsaku tās.

Vienlaicīgi esmu gatavs vienoties par citiem taisnīgiem darba atlīdzības nosacījumiem, kas atbilstu augstākminētajām tiesību normām.

Pielikumā:

ģimenes budžeta ienākumu- izdevumu aprēķins.

Uzteikums sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens iesniegts darba devējam, bet uz otra saņemta atzīme par iesniegšanu.

2013.gada 1.martā.

Cerot uz abpusēji taisnīgu situācijas risinājumu

_______________________________(paraksts, atšifrējums)

__________________________________________________________________________________________________

SVARĪGI!!!

Pēc šī dokumenta iesniegšanas Jūs turpināsiet kārtīgi pildīt savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas, BET jebkuram darba devējam, jebkuram priekšniekam būs maksimums viens mēnesis laika, lai piedāvātu Jums citus nosacījumus.

Jūs būsiet rīkojušies likumīgi un savās un savu bērnu interesēs.

2 comments on “PIETIEK! IR LAIKS IZVĒLEI!

 1. Wo
  18 februāris, 2013

  Nē nu ja tas ir domāts nopietni, tad man nav ko teikt! Kas tu domā, ka tiešām darbinieki šajos bezdarba apstākļos ies prom no darba, taisnības vārdā! Ar ko tad viņi pēc tam baros savus bērnus, kad būs aizgājuši no vienīgā iespējamā darba!
  Advokāts?! ;(

 2. inese
  25 novembr, 2013

  Teoreetiski jau smuki skan… Tik dziivee daudz kas ir savaadaak…

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: